Vedtægter for Stige GymnastikForening

§1 - Navn

Foreningens navn er Stige GymnastikForening.

Hjemhørende i Odense Kommune.

§2 - Formål

Foreningens formål er at samle gymnastik-, idræts- og andre motions-interesserede medlemmer til kammeratligt samvær, at varetage fælles interesser indenfor de af foreningen til enhver tid afstukne rammer, samt ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

§3 - Medlemskab

Stk. 1. Indmeldelse

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen i indeværende kontingents periode og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2. Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved afslutning af sæson.
Udmeldelse af igangværende kontingentperiode vil blive vurderet fra sag til sag og ordnes af kontaktperson og kasserer.

Stk. 3. Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales ved opstart af sæson. Der accepteres en kort prøveperiode. Er et medlem i restance og ikke får betalt efter passende påmindelser, kan denne forvente at blive ekskluderet af foreningen.

Stk. 4. Eksklusion

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som ikke opfører sig fair og repræsenterer foreningen på en god måde, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

§4 - Foreningens medlemsskab

Foreningen skal være medlem af DGI og DIF.

§5 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt et, af bestyrelsen nærmere bestemt antal bestyrelsesmedlemmer, dog minimum 3, som vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Formand og kasserer skal være myndige og skal vælges direkte på generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig på næst følgende møde. Alle bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formanden samt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år, medens kassereren og de resterende bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.

Bestyrelsen holder møde efter behov og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på møder, træffes ved simpelt flertal. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor området og administrere efter, det på generalforsamlingen, godkendt budget. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, foreningen har brug for. Bestyrelsen er når særlige forhold taler herfor, berettiget til at meddele medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed.

§6 - Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens medlemmer, samt evt. kommunale tilskud. Foreningen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de i §7 nævnte revisorer. Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§7 - Revision

På den ordinære generalforsamling vælges der hvert år på skift, en revisor, til de kommende to år, således at der altid er 2 valgte revisorer tilknyttet foreningen. Samtidigt vælges der hvert år, 2 revisorsuppleanter, med en valgperiode på 1 år. Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§8 - Generalforsamling og afstemning

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved offentliggørelse via opslag lokalt, samt på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dog undtaget de i §10 og §11 nævnte tilfælde.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, under dagsordenens punkt 6, skal ved navns nævnelse, samt gyldig underskrift, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen, minimum en måned før generalforsamlingen, har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det. Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden, minimum, have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører (kan varetages af foreningens sekretær) og stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Plan for det kommende år
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab/budget samt godkendelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand/kasserer
  8. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  9. Valg af revisorer samt suppleanter
  10. Eventuelt

§9 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 1/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er formanden i hænde.

§10 - Vedtægtsændringer

Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling. der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanlig varsel, indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

§11 - Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog under hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
Et eventuelt overskud ved foreningens ophør skal tilfalde DGI-Odense til arbejde for børn og unge i Stige.

§12 – Tegningsret og hæftelse

Stk 1. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, men kan i særligt tilfælde meddele fuldmagt til anden side, hvis dette skulle være nødvendigt.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk 2.  Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.